Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 27 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς και οι 27 ανήκουν στην μοναδική παράταξη που νομίμως τέθηκε σε υποψηφιότητα στις εκλογές, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Το Προεδρείο εκλέγεται για δυόμιση χρόνια την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου τον πρώτο χρόνο και την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου τον τρίτο χρόνο την Δημοτικής Περιόδου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας προτείνονται από την πλειοψηφία και ο Αντιπρόεδρος από την μειοψηφία.

Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από:

  • Πρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Σταμούλης
  • Αντιπρόεδρος ο κ. Ευθύμιος Κολοκύθας
  • Γραμματέας η κα Θεοδώρα Ράπτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 95 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας".
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που εισηγείται εγγράφως ο Δήμαρχος.
Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.
Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών.
Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  1. Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλων Επιτροπών.
  2. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά προβλέψεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
  5. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95.
  6. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ως συλλογικό όργανο άμεσης δημοκρατικής έκφρασης μπορεί να παίρνει θέση σε θέματα τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων απαρτίζεται από τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης κατά σειρά σταυρών προτίμησης:

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1
Μιχόπουλος Ευθύμιος του Γεωργίου
Δημοτικός Σύμβουλος
6976649532
2
Κατσιάδας Θεόδωρος του Αλεξάνδρου
Δημοτικός Σύμβουλος
6944476590
3
Τσιάμης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
Αντιδήμαρχος
6977802401
4
Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου
Δημοτικός Σύμβουλος
6976032142
5
Κατσιφός Ευάγγελος του Αθανασίου
Δημοτικός Σύμβουλος
6973699657
6
Παπαδημητρίου Γεώργιος του Ιωάννου
Δημοτικός Σύμβουλος
6972360520
7
Φεγγούλη Βασιλική του Ευαγγέλου
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
6981055027
8
Σταμούλης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
Πρόεδρος ΔΣ
6976438957
9
Κίτσιος Γεώργιος του Παναγιώτου
Αντιδήμαρχος
6972444349
10
Φλώτσιος Παναγιώτης του Ευαγγέλου
Δημοτικός Σύμβουλος
6979772189
11
Ζαμπάκας Λάμπρος του Δημητρίου
Δημοτικός Σύμβουλος
6937120768
12
Τελώνης Λεωνίδας του Σπυρίδωνος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
6974550225
13
Μάκκας Απόστολος του Ιωάννου
Αντιδήμαρχος
6972337554
 
14
Τόλης Γεώργιος του Νικολάου
6977089999
 
15
Χρυσικός Ταξιάρχης του Δημητρίου
6978117998
16
Ράπτη Θεοδώρα του Βασιλείου
Γραμματέας ΔΣ
6972349320
17
Τρίκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Δημοτικός Σύμβουλος
6977249047
18
Γαλάνης Γεώργιος του Περικλέους
Δημοτικός Σύμβουλος
6973669606
19
Διώτης Σωτήριος του Ανδρέα
Δημοτικός Σύμβουλος
6975500035
20
Τάκης Κωνσταντίνος του Παντελή
Αντιδήμαρχος
6937051012
21
Μάκκας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
Δημοτικός Σύμβουλος
6976568256
22
Κολοκώτσιος Παντελής του Κωνσταντίνου
Δημοτικός Σύμβουλος
6977367831
23
Πεσλής Παναγιώτης του Βασιλείου
Δημοτικός Σύμβουλος
6974253936
24
Ξυραφάκης Παναγιώτης του Βασιλείου
Δημοτικός Σύμβουλος
6972772154
25
Ευαγγελοκώστας Γεώργιος του Ανδρέα
Δημοτικός Σύμβουλος
6984845877
26
Κολοκύθας Ευθύμιος του Νικολάου
Αντιπρόεδρος ΔΣ
6947127195
27
Τσιαμάκης Στέφανος του Θωμά
Αντιδήμαρχος
6974920221

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!