Ανακοινώσεις

Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007).

   Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 16 «Διοικούσα Επιτροπή ΤΟΠΦΥ» (ΦΕΚ 115/τ.Α'),

Λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την παραλαβή αιτήσεων μέσω τηλεομοιοτυπίας  «Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων  ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016» παρατείνεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 11/5/2018 (νέα καταληκτική ημερομηνία). Κατά τα λοιπά ισχύει η 2742/19-4-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Αγράφων προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,

Το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου παρουσιάζουν «Μουσικό Αφιέρωμα στη Μεγάλη Εβδομάδα», την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 πμ.

Σελίδα 1 από 25

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!