Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αγράφων επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Απεραντίων για την κατηγορία μηχανήματος 3 «ΦΟΡΤΩΤΗΣ 61-80 ΗΡ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.324,00 € με το Φ.Π.Α.
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Δήμος Αγράφων επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου για την κατηγορία μηχανήματος 4 «ΦΟΡΤΩΤΗΣ 71-90 ΗΡ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.440,00 € με το Φ.Π.Α.
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό     ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΒΙΝΙΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

  • CPV: 45233142-6
  • Α.Μ.  Ε1/2018
  • Προϋπολογισµός: 264.000,00€  µε ΦΠΑ (24%)
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό     ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»

  • CPV: 45233121-3
  • Α.Μ.  Ε36/2017
  • Προϋπολογισµός: 349.000,00€  µε ΦΠΑ (24%)
Διαβάστε περισσότερα...

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει ότι συνεπεία του από 13-06-2018 Πρακτικού Νο3/2018 της Επιτροπής του Άρθρου 100 του Π.Δ.284/88, του από 22-06-2018 Πρακτικού Νο3/2018  της Επιτροπής του Άρθρου 101 του Π.Δ. 284/88 καθώς επίσης και του από 26-06-2018 Πρακτικού Νο2/2018 της Επιτροπής του Άρθρου 98 του Π.Δ.284/88, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση ποσότητα τριών χιλιάδων κυβικών μέτρων (3000 m3) αμμοχάλικου (κροκάλα) από διευθέτηση κοίτης, που έχουν εναποτεθεί εντός της κοίτης του ποταμού Μέγδοβα και πιο συγκεκριμένα στη θέση με προσεγγιστικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Χ= 299752 μ., Υ= 4314913 μ. με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ένα ευρώ ανά κυβικό μέτρο  (1,00 € / κ.μ.), βάσει του από 11/12-Νοεμ.1929 Διατάγματος «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια, με τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα...
Σελίδα 1 από 20

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!